BIGNOTE - Thiết bị công nghệ ứng dụng trong giảng dạy và thuyết trình - Hội thảo chuyên đề